فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 تیر 1403

جانا به جان رسید ز عشق تو کار ما

جـانا بـه جان رسید ز عشق تـو کار مادردا کـه نـیـسـتـت خـبــر از روزگـار مـادر کـار تـو ز دسـت زمانه غـمی شـدمای چون زمانه بد، نظری کن به کار مابـر آسم…

جـانا بـه جان رسید ز عشق تـو کار مادردا کـه نـیـسـتـت خـبــر از روزگـار مـا
در کـار تـو ز دسـت زمانه غـمی شـدمای چون زمانه بد، نظری کن به کار ما
بـر آسمان رسـد ز فراق تـو هر شبـیفـــریــاد و نـــالـــهـــای دل زار زار مـــا
دردا و حـسـرتـا که بـجـز بـار غم نماندبــا مــا بــه یـادگــاری از آن روزگــار مـا
بــودیــم بــر کــنــار ز تــیــمــار روزگــارتــا داشــت روزگــار تــرا در کــنــار مــا
آن شد که غمگسار غم ما تو بوده ایامروز نیسـت جـز غـم تـو غمگسـار ما
آری بـــه اخــتــیــار دل انــوری نــبـــوددسـت قـضـا بــبــسـت در اخـتـیـار مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج