فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

جامی که قوی شکسته حال است

جـامی که قوی شکسـتـه حـال استوز دســت زمـانـه پــایـمـال اسـتچــــون فـــال زنـــان نـــاخــــردمـــنـــدگـرد آورده سـت مـهـره ای چــنـدبـــاشــد نــظ…

جـامی که قوی شکسـتـه حـال استوز دســت زمـانـه پــایـمـال اسـت
چــــون فـــال زنـــان نـــاخــــردمـــنـــدگـرد آورده سـت مـهـره ای چــنـد
بـــاشــد نــظــر خــجــســتــه فــالــیافتـد بـه چـنان شـکسـتـه حـالی
یــارب بـــه مــســـبـــحـــان افـــلـــاکصــادق نــفــســان عــالــم پـــاک
کین سبحه که جمله تاب و پیچ استهر چند که در حساب هیچ است
بــــا اهـــل صــــفـــاش رو بــــه ره داروز دســت مــعــانــدان نــگــهــدار
والسلام علی محمد و آله سلام صب تائه و محب واله

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج