فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

تیک و تیک و تیک ،مصطفا رحماندوست

تیک و تیک و تیک


تیک و تیک و تیک
صبح شد بچه ها
با نام خدا
برخیزید از جا
برخیزید از جا
با لب خندان
سلام به بابا
سلام به مامان
شستشوی دست
شستشوی رو
با آب تمیز
بگیرید وضو
با نماز صبح
با شکر خدا
می شود آغاز
روز خوب ما

مصطفا رحماندوست