فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

تیر سه‌شعبه آمد/علی محمد مودب

تیر سه‌شعبه آمد/علی محمد مودب

تیر سه‌شعبه آمد
و از کسوف خون
بر روی آفتاب
تا صبح حشر، سخت دل ماسوی گرفت
تاریخ از آن به بعد محرم بود
وقتی
تیر سه‌شعبه آمد
آن تیر، آن تیغ!
… تیغی که در گلوی علی هم بود!