فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 تیر 1403

‌ تو را بهترين مايه دينداری است،عباس یمینی شریف

دانا خدای مهربان

دينداری

‌ تو را بهترين مايه دينداری است

که دين رهنمای نکوکاری است

تو را دين نمايد ره زندگی

خدای جهان را کنی بندگی

هر آن کس که باشد خرد رهبرش

نهد سر به فرمان پيغمبرش

کند ار بدی‌ها دل خويش پاک

زدانش کند جان خود تابناک

نصيبش در اين گيتی آسايش است

در آن گيتی‌اش بهره بخشايش است

چهارم- 1333 

عباس یمینی شریف