فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

تمثیل

بــی نــمــازی بــا یــکــی از اهــل رازخــواسـت گـویـد عـلـت تــرک نـمـازگفـت : هر وقـتـی که کـردم قـصـد آنآفــتــی آمــد بــه مــالــم، نـاگــهـانو …

بــی نــمــازی بــا یــکــی از اهــل رازخــواسـت گـویـد عـلـت تــرک نـمـاز
گفـت : هر وقـتـی که کـردم قـصـد آنآفــتــی آمــد بــه مــالــم، نـاگــهـان
و آن دگـر گـفـتـش کـه من کـردم نمازمـدتــی بــســیـار و شــبــهـای دراز
تـــا بـــرون آیــم ز فــقــر و احــتـــیــاجگــــیـــرد آن دکــــان و بــــازارم رواج
حــاصــلــی از وی تـــوقــع داشــتـــمچـون نشـد، یکـبـارگـی بـگـذاشـتـم
ایـن بــود احــوال جــهـال، ای عــزیـز!ایـن بــودشــان پــایـه قـدر و تــمـیـز
واجــبــی را در خـیـال، ایـن گـمـرهـانکرده اند از جـهل خـود، ممکن گمان
داده نسـبـت بـخـل یا غـفـلت بـه ویدر مقایل، خویش را دانسته شی ء
غـیر ممکـن، کـی ز ممکـن کـرد فـرقآنکه در دریای تـشـبـیه اسـت غـرق
تــا نـشــد اوصــاف امـکـانـیـش فـهـمکـی تـوانـد دید کـوتـه، دسـت وهـم
سـاحـت عـزت، چـه سـان دانـد بــریاز خـلـاء و سـطـح و بــعـد جـوهـری
تــا نـدانـســتــه اســت اعـراض عــددبـر چـه معنی خواهدش گفتـی احد
هـرچــه گـویـد، در رضــا و در غــضــبزان مــنـزه دان، جــنــاب قــدس رب
گــرچــه تــقــدیـس خــداونــد صــمــداز ره تــقــلــیـد هـم مــمــکــن بــود
زان جـهـت گـوییـم: جـمـعـی از عـوامیـافـتـه در سـلـک اسـلـام، انـتـظـام
لیک، این اسـلام، حـکم ظـاهر اسـتتـا بــرون آیـد ز گـبـر و بــت پـرسـت
گـرنـه فـضـل از حـق خـود دارد قـبــولکـی شـود مـقـبــول تـقـلـیـد اصـول
بـلـکـه آن تـقـلـیـد هـم از مـشـکـلـاتاصـل مطـلب چـون بـود از غـامضـات
ز آن، نـبـی مـجـمـل رسـاند اول پـیامکه در آن منظور بـودش خاص و عام
رفـتـه رفـتـه، عـقـلها چـون شـد قـوییافـت بـسـطـی مـجـملـات مـعـنوی
آنــکــه از عــلــم ســیــر دارد خـــبـــرکـرده در اقـوال مـعــصــومـیـن نـظــر
دیـده اجــمـالـات و تــفـصـیـلـاتــشـاندر تــکـلـم، مـخـتــلـف حـالـاتــشـان
سـائلـی پـرسـیـد از تـفـویـض و جـبـرتـا شناسد، کیست در امت چو گبـر
گـفـت: تـفـویض، آنـکـه اعـمـال تـمـامحـق مـفـوض کـرده بــاشـد بـر آنـام
راست گفت؛ این نیز تفویضی بدستلـیـک، آن نـه کـز پـیـمـبــر واردسـت
چـون نـبـودش تـاب اسـتـعـداد و درککرد زان تـفـسـیر، این تـفـیض، درک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج