فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

تمثیل در بیان ظهور خورشید حقیقت در آیینه کائنات

اگر خـواهی کـه بـینی چـشـمه خـورتــو را حـاجـت فـتــد بــا جـسـم دیـگـرچـو چــشـم سـر نـدارد طـاقـت تــابتــوان خــورشــیــد تــابــان دیــد در آباز ا…

اگر خـواهی کـه بـینی چـشـمه خـورتــو را حـاجـت فـتــد بــا جـسـم دیـگـر
چـو چــشـم سـر نـدارد طـاقـت تــابتــوان خــورشــیــد تــابــان دیــد در آب
از او چــون روشــنـی کـمـتــر نـمـایـددر ادراک تـــو حـــالـــی مــی فـــزایــد
عـدم آیینـه هـسـتـی اسـت مـطـلـقکـز او پـیـداسـت عـکـس تـابــش حـق
عدم چـون گشـت هسـتـی را مقابـلدر او عـکسـی شـد اندر حـال حـاصـل
شـد آن وحـدت از ایـن کـثـرت پـدیـداریکی را چـون شمردی گشـت بـسـیار
عــدد گــرچـــه یــکــی دارد بـــدایــتولــیـکــن نــبــودش هــرگــز نــهــایـت
عـدم در ذات خـود چـون بــود صـافـیاز او بــا ظــاهـر آمـد گــنـج مــخــفــی
حــدیـث «کـنـت کـنـزا» را فـرو خــوانکـه تـا پــیـدا بــبــیـنـی گـنـج پــنـهـان
عـدم آییـنـه عـالـم عـکـس و انـسـانچو چشم عکس در وی شخص پنهان
تو چشم عکسی و او نور دیده استبـه دیده دیده را هرگز کـه دیده اسـت
جـهان انسـان شـد و انسـان جـهانیاز ایـن پــاکــیــزه تــر نــبــود بــیــانــی
چـو نـیـکـو بــنـگـری در اصـل ایـن کـارهم او بـیننـده هم دیده اسـت و دیدار
حـدیث قـدسـی این معـنی بـیان کردو بـی یسـمع و بـی یبـصـر عـیان کـرد
جـهـان را سـر بـه سـر آییـنـه ای دانبــه هـر یـک ذره در صـد مـهـر تــابــان
اگـر یـک قـطــره را دل بــر شــکـافـیبــرون آیــد از آن صــد بــحــر صــافــی
بـه هر جزوی ز خاک ار بـنگری راستهــزاران آدم انـــدر وی هــویــداســـت
بـه اعضا پـشه ای همچند فیل استدر اسـمـا قـطـره ای مـانند نیل اسـت
درون حـــبـــه ای صــد خــرمــن آمــدجــــهـــانــــی در دل یـــک ارزن آمــــد
بــه پــر پــشــه ای در جــای جــانـیدرون نــقــطــه چـــشــم آســمــانــی
بـــدان خــردی کــه آمــد حـــبـــه دلخـــداونــد دو عــالــم راســت مــنــزل
در او در جـمـع گـشـتـه هـر دو عـالـمگـــهــی ابـــلـــیــس گـــردد گـــاه آدم
بـبـین عـالـم هـمـه در هم سـرشـتـهمــلــک در دیـو و دیـو انــدر فــرشــتــه
هـمـه بـا هم بـه هم چـون دانـه و بـرز کـــافـــر مؤمـــن و مؤمــن ز کـــافـــر
بــه هـم جـمـع آمـده در نـقـطـه حـالهــمــه دور زمــان روز و مــه و ســـال
ازل عـــیـــن ابـــد افـــتـــاد بـــا هـــمنـــزول عــــیـــســــی و ایـــجــــاد آدم
ز هر یک نـقـطـه زین دور مـسـلـسـلهـزاران شــکــل مـی گـردد مـشــکـل
ز هـر یک نـقـطـه دوری گـشـتـه دایـرهــم او مــرکــز هــم او در دور ســایـر
اگــر یــک ذره را بـــرگــیــری از جــایخــلـل یـابــد هـمـه عــالـم ســراپــای
همه سـرگشتـه و یک جـزو از ایشانبــرون نــنــهـاده پــای از حــد امــکــان
تـعـیـن هـر یـکـی را کـرده مـحـبــوسبـه جـزویـت ز کـلـی گـشـتـه مـایـوس
تـو گـویی دائمـا در سـیر و حـبـسـنـدکـه پـیوسـتـه مـیـان خـلـع و لـبـسـنـد
هــمــه در جـــنــبـــش و دائم در آرامنــه آغــاز یــکــی پـــیــدا نــه انــجــام
هـمـه از ذات خــود پــیـوســتــه آگـاهوز آنـــجـــا راه بـــرده تـــا بـــه درگـــاه
بـــه زیــر پـــرده هـــر ذره پـــنـــهـــانجـــمـــال جـــانــفـــزای روی جـــانــان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج