فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

تمثیل در بیان سر پنهانی حق در عین پیدایی

اگـر خــورشـیـد بــر یـک حــال بــودیشــعــاع او بــه یـک مــنــوال بــودیندانسـتـی کـسـی کین پـرتـو اوسـتنبـودی هیچ فـرق از مغـز تـا پـوسـتجــهـان جـ…

اگـر خــورشـیـد بــر یـک حــال بــودیشــعــاع او بــه یـک مــنــوال بــودی
ندانسـتـی کـسـی کین پـرتـو اوسـتنبـودی هیچ فـرق از مغـز تـا پـوسـت
جــهـان جــمـلـه فــروغ نـور حــق دانحـق اندر وی ز پـیدایی اسـت پـنهان
چــو نـور حــق نـدارد نـقـل و تــحـویـلنــیــایـد انــدر او تــغــیـیـر و تــبــدیـل
تـو پـنـداری جـهان خـود هسـت قـائمبــه ذات خـویـشـتـن پـیـوسـتـه دائم
کــســی کـو عــقــل دورانـدیـش داردبـسـی سـرگـشـتـگی در پـیش دارد
ز دورانــدیــشــی عــقــل فــضــولــییکـی شـد فـلـسـفـی دیگـر حـلولی
خــرد را نــیــســت تــاب نــور آن رویبــرو از بــهـر او چــشــم دگـر جــوی
دو چـشـم فـلسـفی چـون بـود احـولز وحــدت دیـدن حــق شــد مـعـطـل
ز نــابــیــنــایــی آمــد راه تــشــبــیــهز یک چـشـمی اسـت ادراکات تـنزیه
تـناسخ زان سبـب کفر است و بـاطلکه آن از تنگ چشمی گشت حاصل
چو اکمه بی نصیب از هر کمال استکـسـی کـو را طـریق اعـتـزال اسـت
رمــد دارد دو چـــشــم اهــل ظــاهــرکـه از ظــاهـر نـبــیـنـد جــز مـظـاهـر
کــلــامــی کــو نــدارد ذوق تــوحــیــدبـه تـاریکـی در اسـت از غـیم تـقـلید
در او هرچ آن بـگـفـتـند از کـم و بـیشنـشـانـی داده انـد از دیـده خــویـش
مـنـزه ذاتــش از چــنـد و چـه و چــون«تــعــالـی شــانـه عـمـا یـقـولـون »

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج