فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

تمامی سخن معشوق

تــرا آن بــه کــه راه خــویـش گــیــریشـکـیـبـائی در این ره پـیش گـیریروی چـون عـاقـلان در خـانه زین پـسنـگـردی ایـن چــنـیـن دیـوانـه کـسمکـن بـا چـ…

تــرا آن بــه کــه راه خــویـش گــیــریشـکـیـبـائی در این ره پـیش گـیری
روی چـون عـاقـلان در خـانه زین پـسنـگـردی ایـن چــنـیـن دیـوانـه کـس
مکـن بـا چـشـم سـرمـسـتـم دلـیریکــه از روبــه نـیـایـد شــیـر گــیـری
مکـن بـا زلـف شـسـتـم عـشـقـبـازیکه این کاری است بـا لختی درازی
هـر آنـکـس کـو نـدانـد پــایـه خـویـشبـبــازد نـاگـهـان سـرمـایـه خـویـش
کـجــا مـانـنـد تــو مـســکـیـن گـدائیرسـد در وصل چـون من پـادشاهی
چـه خـیـزد زیـن گـریـبـان چـاک کـردنفشاندن اشگ و بر سر خاک کردن
نـگـیـرد دسـتــت ایـن آشـفـتـه کـاریبــه کـارت نـایـد ایـن فــریـاد و زاری
نــدارم بـــاک اگــر دل گــرددت خـــوننگـیرد در مـن این نیرنگ و افـسـون
هـر آنــکــو عــشــق ورزد درد بــیـنــدسـرشـکـی سـرخ و روئی زرد بـیند
تو این مسکین بدین بی ننگ و نامیچـه جـنسـی وز کـدامـانی کـدامی
تـو ای مـجـنون کـه عـاشـق نام داریشــراب شــوق مــن در جــام داری
تــرا آن بــه کــه بــا دردم نــشــیـنـیکـه جـان در بـازی ار رویـم بـبـیـنـی
مــگــر نـشــنـیـده ای ای از خــرد دورکــه پـــروانــه نــدارد طـــاقــت نــور
بـــرو مــیــســاز بـــا انــدوه و خــواریکـه ســازد عـاشـقـان را بــردبــاری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج