فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

تكرار

تصویر تست

 

عنوان آرايه: تكرار: 

 توصيف آرايه:

تكرار هم از موجبات اطناب است مانند« إِنَّ اَللّٰهَ اِصْطَفٰاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اِصْطَفٰاكِ عَلىٰ

نِسٰاءِ اَلْعٰالَمِينَ»- آيه- كه در آن« اِصْطَفٰاكِ» تكرار شده است.

 

روز وصل دوستداران ياد باد   – ياد باد آن روزگاران ياد باد-

 

اى صبا نكهتى از كوى فلانى به من آر   – زار و بيمار غمم، راحت جانى به من آر-

 

اى پيك راستان، خبر سرو ما بگو   – با اين گدا، حكايت آن پادشا بگو-

 

كه تكرار در آنها سبب اطناب شده است- تكرار، بيشتر براى تأكيد به كار مى‌رود و

فرق عمدۀ آن با تأكيد لفظى اين است كه در تكرار بين مكرّر و ما قبل آن، فاصله وجود

دارد و در تأكيد لفظى فاصله وجود ندارد.