فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

تخصیص مناجات به ناظم بی دستیاری مشارک و مساهم

من آن مرغـم کـه دامم دانه تـوسـتفـسـون وحـشـتــم افـسـانـه تـوسـتتـویـی کـاسـبــاب کـارم سـاز کـردیدر نــعــمــت بــه رویــم بـــازی کــردیکـرامـت کـر…

من آن مرغـم کـه دامم دانه تـوسـتفـسـون وحـشـتــم افـسـانـه تـوسـت
تـویـی کـاسـبــاب کـارم سـاز کـردیدر نــعــمــت بــه رویــم بـــازی کــردی
کـرامـت کـردی از خـدمـت پـسـنـدیبــه تــوفـیـق ســجــودم سـربــلـنـدی
بـه راهت سـرمه سـا کـردی جـبـینمکـشـیـدی سـرمـه چـشـم راه بــیـنـم
زبــانـم را بــه ذکــر خــود گــشــادیدلــــم را ذوق یــــاد خــــویـــش دادی
بــه شـیـریـنـی و چــربــی از زبــانـمنــهــادی لــقــمــه خــوش در دهـانــم
نــه بــر دنــدان ازو کــوبــی رســیـدهنـه از خـوردن گـلـو رنـجــش کـشـیـده
بــه شــکـر آن شــکـر گـفـتــاریـم دهز تــلـخـی رسـتـه شـیـریـن کـاریـم ده
بــه بــد گـفـتــن زبــان مـن مـگـردانزبــــان مـــن زیـــان مـــن مــــگــــردان
ز کـلـکـم گـر جــهـد حــرف خـطـایـیکــزان پــیــش آیــدم چــون و چــرایـی
خـط عـفـوم بــر آن حــرف خـطـاکـشچـو کـلکـم زان میفـکـن در کـشـاکـش
گـــیـــاهـــی ام وفــــا پــــرورده تــــوز آب و گـــــــل بــــــــرون آورده تـــــــو
سـرم هسـت از هوا هر سـوی مایلولـی پــایـم بــه کـوی تـوسـت در گـل
گـلـی کـان پـای من گـیرد بـه کـویتازان گـل بـه کـه نـدهـد رنـگ و بــویـت
چـو غـنـچـه یکـدلـم گـردان درین بـاغچـو لـالـه کـن نـشـانمـنـدم یه یک داغ
درین ره حاصلی چون یکدلی نیستدو دل بودن به جز بی حاصلی نیست
نـبــیـنـد پــسـتــه یـک مـغـز خـنـدانچـــو بـــادام دو مـــغـــز آزار ســـنــدان
چــو خـوشـه پــرورد صـد دانـه در بــربـه هـر دانـه رسـد تـیـغـیـش بــر سـر
چـو غـنچـه یکـدل آمـد بـر وی از خـارنـــیــابـــد بـــا هــزاران خـــنـــجـــر آزار
گـنـاه مـن اگــر از حــد بــرون اســتهـزاران بــار ازان فـضـلـت فـزون اسـت
اگـر بــاشـد دو صـد خـرمـن گـنـاهـمتـــوانــی ســوخـــتـــن از بـــرق آهــم
وگـر بــاشـد ز عـصـیـان صـد کـتـابــمتــوانـی شـسـتــن از چــشـم پــرآبــم
بـه هـر گـلـرخ کـه کـردم سـرخ دیـدهکــنـون از هـر مــژه خــونــم چــکــیـده
خـــیـــال روی او از دیـــده شـــویـــماز آن رو اشــک ســرخ آیــد بـــه رویــم
نـظـر گـر سـعـی در بــی آبــیـم کـردســرشــک آبــی بـــه روی کــارم آورد
دو چـشم من دو رود است از ندامتهــمــیـن بــس آبــرویـم در قــیــامــت
ازین سـودا رسـم شـاید بـه سـودیرســان از مـن بــه پــیـغــمـبــر درودی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج