فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

تخت خیری بین دگر بر تخته خارا زده

تـخـت خـیـری بـیـن دگـر بـر تـخـتـه خـارا زدهخــیـمـه ســلــطــان گــل بــر دامـن صــحــرا زدهدوستـان در بـوستـان بـرگ صبـوحی ساختهبــلـبــلـان گـلـبـ…

تـخـت خـیـری بـیـن دگـر بـر تـخـتـه خـارا زدهخــیـمـه ســلــطــان گــل بــر دامـن صــحــرا زده
دوستـان در بـوستـان بـرگ صبـوحی ساختهبــلـبــلـان گـلـبــانـگ بــر طـوطـی شـکـر خـا زده
از شــقـایـق در مـیـان ســبــزه فـراش ربــیـعچــار طــاق لــعــل بــر پــیـروزه گــون دیــبــا زده
زرگـــر بـــاد بـــهــاری از کـــلــاه ســـیــم دوزقـــبـــه ئی از زر بـــنـــام نـــرگـــس رعـــنـــا زده
خـوش نوایان چـمن در پـرده عـشـاق راسـتنــــوبــــت نــــوروز بــــر بــــانــــگ هـــزار آواز ده
غنچه همچون گلرخی کو داده باشد دل بباددســــت در پــــیـــراهـــن زنـــگــــاری والــــا زده
از چــراغ بــوسـتــان افـروز شـمـع زر چــکـانبــــاد آتــــش در نـــهـــاد لــــالـــه حــــمـــرا زده
نو عـروسـان چـمن در کـلـه های فـسـتـقـیتــاب در مــرغــول ریـحــان ســمــن فــرســا زده
دمـبـدم در گـوشـه هـای بـاغ گـویـد بـاغـبـانچشم خواجو بین دم از سر چشمه های ما زده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج