فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

تبسمت الزهر والمزن باک

تــبــســمـت الــزهـر والـمـزن بــاکو غـررت الـودق و الـدیـک حـاکنـسـیـم عـراقـی نـدانـم چـه بـادیزمین سپـاهان ندانم چه خاکیبـدین مشک سائی و عنبر فشان…

تــبــســمـت الــزهـر والـمـزن بــاکو غـررت الـودق و الـدیـک حـاک
نـسـیـم عـراقـی نـدانـم چـه بـادیزمین سپـاهان ندانم چه خاکی
بـدین مشک سائی و عنبر فشانیایا نـفـحـت الـریح روحـی فـداک
ندانم چه نقشی که مثل تو صورتمـصـور نـگـردد ز آبـی و خـاکـی
ریاض بـهشتـی بـدین روح بـخشیچـراغ سـپـهری بـدین تـابـناکی
خــرد را فــریــبــی و دل را امــیـدیروانـرا حـیاتـی و تـن را هلـاکـی
نه در دل ممکـن که در قـلب جـانینه از گل مرکب که از روح پاکی
مــررنــا بــاکــنــاف نـجــد و بــتــنــابـــواد الـــاراک لـــعـــلـــی اراک
چو خواجو بـدست ار جـام خور آئیناگر مست گلچـهر اورنگ تـا کی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج