فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 تیر 1403

تا ساغــــــر وصـل را به دستش دادند/ سعید سلیمان پور ارومی

تا ساغــــــر وصـل را به دستش دادند/ سعید سلیمان پور ارومی

تا ساغــــــر وصـل را به دستش دادند
 چندی ز پی نظــــــــاره اش استادند

دیدند دو دست او پی سجده ی شکر
از شانه جــدا شده به خـــــاک افتادند