فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 12 اسفند 1402

تا بود در عشق آن دلبر گرفتاری مرا

تــا بــود در عــشــق آن دلــبــر گــرفــتــاری مـراکی بود ممکن که باشد خویشتن داری مراســود کــی دارد بــه طــراری نــمــودن زاهــدیچـون ز مـن بـربـو…

تــا بــود در عــشــق آن دلــبــر گــرفــتــاری مـراکی بود ممکن که باشد خویشتن داری مرا
ســود کــی دارد بــه طــراری نــمــودن زاهــدیچـون ز مـن بـربـود آن دلـبـر بـه طـراری مـرا
ســاقـی عــشــق بــتــم در جــام امـیـد وصــالمی گران دادست کارد آن سـبـکسـاری مرا
زان بـتـر کز عشق هستـم مست بـا خـصمان اومی بـبـاید بـردن او مستی به هشیاری مرا
زارم انــدر کـــار او وز کـــار او هــر ســـاعـــتـــیکـرد بـایـد پـیش خـلـق انـکـار و بـیزاری مـرا
این شگفتی بین و این مشکل که اندر عاشقیبــرد بــایـد عــلــت لــنـگــی و رهـواری مـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج