فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

تاجور ساختن این شاهد غیبی به بی عیبی مباهی به تاج بسمله که مرصع است به جواهر اسماء و صفات الهی

ابـــتــدی بــســم الــلــه الــرحــمــنالـرحــیـم الـمـتــوالـی الــاحــســانمــی کــنــم از نــم ایــن آب حــیــاتزنـدگــی بــخــش دل اهـل نــجــاتت…

ابـــتــدی بــســم الــلــه الــرحــمــنالـرحــیـم الـمـتــوالـی الــاحــســان
مــی کــنــم از نــم ایــن آب حــیــاتزنـدگــی بــخــش دل اهـل نــجــات
تــر زبــان خــامـه مـشـک افـشـان ارتــا مــعــطــر کــنــد ایـن عــنــوان را
نــافــه آهــوی تـــاتـــار اســـت ایــننـفـحــه طـبــلـه عـطــار اســت ایـن
خـوش نفس غـنچـه بـاغ قدم اسـتتــازه رس مـیـوه شــاخ کـرم اســت
بـــر رخ عـــقــل در غــیــب گــشـــادلــوحــه بـــر نــامــه لــاریــب نــهــاد
نقش هر لوحـه ازین حـرف وفـاسـتطــالـبــان را در فــردوس نـمـاســت
خـرم آن کس که ازین در چـو بـتـافتبـوی فـردوس بـه فردوس شـتـافـت
نیسـت فردوس جـز اسـرار شـگرفتکـه بــود درج در او حــرف بــه حـرف
نـــتـــوانـــی کـــه زنـــی از پـــی دمتــا نــبــنــدی لــب از آغــاز بــه هـم
یعـنـی ای کـرده بـه این نـام بـسـنـدلـبـت از هـر چـه جـز این نـام بـبـنـد
ســیـنـش از کــنـگـره طــارم عــرشقـیـرگـون سـایـه بـه کـافـوری فـرش
یعـنـی از چـرخ چـو خـور تـیغ سـتـیـزبـر تـو تـیـز اسـت درین سـایه گـریـز
بـر تـو مـفـتـوح ز هر حـلـقـه «میم »روزن نــعـــمــتـــی از بـــاغ نــعــیــم
هــر «الــف » جـــان عــدو را خــاریبـلـکـه در چـشـم دلـش مـسـمـاری
کـم شـده نـطـق زبــانـی بــه نـظـامتا ز «لامش » نرسیده ست بـه کام
«ها» ش بنگر که روان کرده به جهددر گلوی تو دو چشمه ست ز شهد
بــهـره ور شــد دل مــجــروح ز ریـشریش را یافـت بـهین مـرهـم خـویش
«حـا» ش حـاشـا که بـود گاه شـماربــجــز از عــد جــنــان نـکــتــه گــزار
ابـــروی «نــون » وی آن قــبــلــه رازکـــه کـــنــد دل ز وی آغـــاز نــمـــاز
«یا» ش عـشـریسـت ز آیات جـمـالعــشــره کـامـلـه اش نـعــت کـمـال
حــــرکــــاتــــش ز وفــــور بــــرکـــاتداده جــنـبــش بــه دل آثــار حــیـات
سـکـنـاتـش بــه سـکـون راهـنـمـایروح را در کـــنـــف فـــضـــل خـــدای
نـقـطـه هـایـش چـو فـروزنـده نـجـومبــه شـیـاطـیـن قـوی الـوهـم رجـوم
شـکل تـشـدید کـزو شـانه نماسـتفـارق مـعــنـی شــدت ز رخــاســت
جـامـی ایـن شـاهـد پــاکـیـزه غـیـبکـه دمـد نـکـهـت پــاکـیـش ز جـیـب
شـیـوه جــلـوه نـمـایـی ز تــو یـافـتصـورت چـهـره گـشـایی ز تـو یـافـت
کــردی از بــســمـلــه تــاج افــرازشعــقــد تــوحــیـد حــمـایـل ســازش
نــیـســت در گــوش دل اهـل نــظــرهــیـچ زیـور بــه ازیـن عــقــد گــهــر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج