فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

بی تو شب و روزم همه سردند عمو/محمد رضا ناصری

بی تو شب و روزم همه سردند عمو/محمد رضا ناصری

بی تو شب و روزم همه سردند عمو

گل های دل باغ چه زردند عمو

 

تا رأس تو دیدم ز خودت پرسیدم

چشمان تو را چه کار کردند عمو؟

محمد رضا ناصری