فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

بیهوده شکستم

منیژه رستم پور

می سوزم ومی سازم بیهوده شکستم{ استاد فقیه}
از ان جام بلایی که دادی دستم
برسر عهدمان وفادار ماندم
سوگند خود را هر گز نشکستم
از لعل لبت شرابی خوردم
گویی که از کشمش تا ک مست مستم
افسوس وصد افسوس بیهوده شکستم
ان جام بلایی که دادی به دستم
رستم پور

بخش قطعه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران