فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

بیان آنک کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود نه به هوای نفس و تامل فاسد

کـشـتــن آن مـرد بــر دسـت حــکـیـمنــه پــی اومــیــد بـــود و نــه ز بـــیــماو نـکـشــتــش از بــرای طـبــع شــاهتــــا نـــیـــامـــد امـــر و الـ…

کـشـتــن آن مـرد بــر دسـت حــکـیـمنــه پــی اومــیــد بـــود و نــه ز بـــیــم
او نـکـشــتــش از بــرای طـبــع شــاهتــــا نـــیـــامـــد امـــر و الـــهـــام الـــه
آن پـسـر را کـش خـضـر بـبـریـد حـلـقســـر آن را در نــیــابـــد عــام خـــلــق
آنـک از حــق یـابــد او وحــی و جــوابهـرچــه فــرمــایـد بــود عــیـن صــواب
آنک جـان بـخـشد اگر بـکشد رواسـتنایبـسـت و دسـت او دست خـداست
همـچـو اسـمـعـیل پـیشـش سـر بـنهشاد و خـندان پـیش تـیغش جـان بـده
تــا بــمــانـد جــانــت خــنـدان تــا ابــدهـمـچــو جــان پــاک احــمـد بــا احــد
عـاشـقـان آنگـه شـراب جـان کـشـنـدکه به دست خویش خوبـانشان کشند
شـاه آن خــون از پــی شـهـوت نـکـردتــو رهــا کــن بـــدگــمــانــی و نــبــرد
تــو گــمـان بــردی کــه کــرد آلـودگـیدر صــفـا غــش کـی هـلـد پــالـودگـی
بــهـر آنـسـت ایـن ریـاضـت ویـن جـفـاتـــا بـــر آرد کـــوره از نـــقـــره جـــفـــا
بــهـر آنـســت امــتــحــان نـیـک و بــدتـــا بـــجــوشــد بـــر ســر آرد زر زبـــد
گـــر نـــبـــودی کـــارش الـــهــام الـــهاو ســگــی بــودی درانـنــده نـه شــاه
پــاک بــود از شـهـوت و حــرص و هـوانــیـک کــرد او لــیـک نــیـک بــد نــمــا
گر خـضر در بـحـر کشتـی را شکستصد درستـی در شکست خضر هست
وهـم مــوســی بــا هـمـه نـور و هـنـرشـد از آن مـحـجـوب تـو بــی پــر مـپـر
آن گل سرخـسـت تـو خـونش مخـوانمست عقلست او تو مجنونش مخوان
گــر بــدی خــون مـســلــمـان کــام اوکـــافـــرم گـــر بـــردمــی مــن نــام او
مـی بــلــرزد عــرش از مـدح شــقــیبــدگـمـان گـردد ز مـدحــش مـتــقــی
شــاه بـــود و شــاه بـــس آگــاه بـــودخـــاص بـــود و خـــاصـــه الــلــه بـــود
آن کسی را کش چنین شاهی کشدسـوی بـخـت و بـهتـرین جـاهی کشد
گـــر نـــدیــدی ســـود او در قـــهـــر اوکـی شـدی آن لـطـف مطـلـق قـهرجـو
بــچــه مـی لـرزد از آن نـیـش حـجــاممــادر مــشــفــق در آن دم شــادکــام
نـیم جـان بـسـتـانـد و صـد جـان دهـدآنـــچ در وهــمـــت نـــیــایــد آن دهـــد
تـو قـیاس از خـویش می گـیری ولـیکدور دور افــتــاده ای بــنــگــر تــو نـیـک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج