فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 15 اسفند 1402

بچه‌ی خوب و عاقل و هوشيار،عباس یمینی شریف

بچه‌ی خوب و عاقل و هوشيار

بچه‌ی خوب

بچه‌ی خوب و عاقل و هوشيار

اول صبح می‌شود بيدار

می‌رود از اتاق خود بيرون

می‌برد آب و حوله و صابون

می‌کند دست و روی خود را پاک

خوب دندان خويش را مسواک

می‌زند شانه‌ی تميز به موی

صاف و براق می‌کند سر و روی

می‌نمايد لباس تميز دربر

می‌رود با ادب به پيش پدر

سخن اول و شروع کلام

می‌کند با پدر به مهر سلام

می‌رود با دهان خندان پيش

می‌زند بوسه دست مادر خويش

می‌نشيند برای صبحانه

بعد از آن ترک می‌کند خانه

به دبستان برای کسب کمال

بچه‌ی خوب می‌رود خوشحال

فارسی دوم- 1322

عباس یمینی شریف