فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

به نام ایزد بخشاینده

ای جــهـان دیـده بــود خــویـش از تــوهــیــچ بـــودی نــبــوده پــیــش از تــودر بـــدایــت بـــدایــت هــمـــه چـــیــزدر نــهــایــت نــهــایــت هـ…

ای جــهـان دیـده بــود خــویـش از تــوهــیــچ بـــودی نــبــوده پــیــش از تــو
در بـــدایــت بـــدایــت هــمـــه چـــیــزدر نــهــایــت نــهــایــت هــمــه چــیـز
ای بــــرآرنـــده ســـپـــهـــر بـــلـــنـــدانــجـــم افــروز و انــجــمــن پـــیــونــد
آفــــریــــنــــنــــده خــــزایــــن جـــــودمــــبـــــدع و آفــــریــــدگــــار وجـــــود
ســازمـنـد از تــو گـشــتــه کـار هـمـهای هـــمـــه و آفـــریـــدگـــار هـــمـــه
هـسـتـی و نـیسـت مـثـل و مـانـنـدتعــاقــلــان جــز چــنــیــن نــدانــنــدت
روشـــنــی پـــیــش اهــل بـــیــنــائینـــه بــــه صـــورت بـــه صـــورت آرائی
بـــه حــیــاتــســت زنــده مــوجــوداتزنـده لـیـک از وجــود تــســت حــیـات
ای جـــهـــان را ز هـــیـــچ ســـازنـــدههــم نــوا بـــخـــش و هــم نــوازنـــده
نــام تــو کــابــتــدای هــر نــامــســتاول آغـــاز و آخــــر انـــجــــامـــســـت
اول الــاولــیــن بـــه پـــیــش شـــمــارو آخــــرالـــاخـــریـــن بــــه آخـــر کـــار
هـســت بــود هـمـه درســت بــه تــوبــازگـشـت هـمـه بــه تـسـت بــه تـو
بــســتــه بــر حــضـرت تــو راه خــیـالبـــر درت نــانــشــســـتـــه گــرد زوال
تـــــو نــــزادی و آن دیــــگـــــر زادنــــدتــــو خـــدائی و آن دیـــگـــر بــــادنـــد
بـــه یــک انــدیــشـــه راه بـــنــمــائیبــه یـکــی نــکــتــه کــار بــگــشــائی
وانـکـه نـااهـل ســجــده شـد ســر اوقـفــل بــر قـفـل بــســتــه شــد در او
تـــو دهــی صــبـــح را شــب افــروزیروز را مـــــــــــرغ و مــــــــــرغ را روزی
تــو ســپــردی بــه آفــتــاب و بــه مـاهدو ســـرا پـــرده ســـپـــیــد و ســیــاه
روز و شـــب ســـالــکـــان راه تـــوانــدســفــتــه گــوشــان بـــارگــاه تــوانــد
جـز بـه حـکـم تـو نـیـک و بــد نـکـنـنـدهـیـچ کـاری بــه حــکـم خـود نـکـنـنـد
تــــو بــــر افـــروخـــتـــی درون دمـــاغخــــردی تــــابــــنـــاکـــتــــر ز چــــراغ
بــا هـمـه زیـرکـی کــه در خــردســتبی خودست از تو و به جای خودست
چـــون خـــرد در ره تــــو پــــی گـــرددگـــرد ایــن کـــار و هـــم کـــی گـــردد
جان که او جوهرست و در تـن ماستکـس نداند کـه جـای او بـه کـجـاسـت
تــو کــه جــوهـر نــیـی نــداری جــایچـون رسـد در تـو وهـم شـیفـتـه رای
ره نـــمــــائی و رهـــنـــمـــایـــت نـــههــمــه جــائی و هــیــچ جــایــت نــه
مــا کــه جــزئی ز ســبــع گــردونــیـمبـــا تــو بــیــرون هــفــت بــیــرونــیــم
عــقــل کــلـی کــه از تــو یـافــتــه راههـم ز هـیـبــت نــکــرده در تــو نــگــاه
ای ز روز ســـپــــیـــد تــــا شـــب داجبــه مــددهــای فــیـض تــو مــحــتــاج
حــال گــردان تـــوئی بـــهــر ســانــینـیـسـت کـس جــز تــو حـال گـردانـی
تــا نـخــواهـی تــو نـیـک و بــد نــبــودهـسـتــی کـس بــه ذات خــود نـبــود
تـــو دهــی و تـــو آری از دل ســـنــگآتـــش لـــعـــل و لــعـــل آتـــش رنــگ
گــیــتـــی و آســمــان گــیــتــی گــردبـــــر در تـــــو زنــــنــــد بـــــردا بـــــرد
هـر کـسـی نـقـش بـنـد پـرده تـسـتهـمـه هـیـچــنـد کـرده کـرده تــســت
بـــد و نــیــک از ســتـــاره چـــون آیــدکــه خــود از نــیــک و بـــد زبــون آیــد
گـــر ســـتــــاره ســـعـــادتــــی دادیکـــیــقـــبـــاد از مـــنـــجـــمـــی زادی
کـیـســت از مـردم ســتــاره شــنـاسکـه بــه گـنـجـیـنـه ره بــرد بـه قـیـاس
تــو دهـی بــی مـیـانـجــی آنـرا گــنـجکــه نــدانـد ســتــاره هـفــت از پــنــج
هر چـه هسـت از دقـیقـه های نجـومبــا یـکــایـک نــهـفــتــه هـای عــلــوم
خــوانــدم و ســر هـر ورق جــســتــمچــون تـــرا یــافــتــم ورق شــســتــم
هـــــمـــــه را روی در خـــــدا دیـــــدمدر خــــدا بــــر هــــمــــه تــــرا دیـــدم
ای بـه تـو زنـده هـر کـجـا جـانـیـسـتوز تـــنــور تـــو هــر کــرا نــانــیــســت
بــــر در خـــویـــش ســـرفـــرازم کـــنوز در خــــلــــق بــــی نـــیـــازم کــــن
نــان مــن بـــی مــیــانــجـــی دگــرانتـــو دهــی رزق بـــخـــش جـــانــوران
چــون بــه عــهــد جــوانــی از بــر تــوبــــر در کـــس نـــرفــــتــــم از در تــــو
هـــمـــه را بــــر درم فـــرســــتــــادیمـن نـمـی خـواسـتــم تــو مـی دادی
چـون کـه بــر درگـه تـو گـشـتــم پــیـرز آنـچـه تـرسـیـدنـیسـت دسـتـم گـیر
چه سخن کاین سخن خطاست همهتــو مــرائی جــهـان مــراســت هـمــه
مــن ســر گــشــتــه را ز کــار جــهـانتـــو تـــوانـــی رهـــانـــد بــــاز رهـــان
در کــه نـالـم کــه دســتــگــیـر تــوئیدر پــــذیـــرم کـــه درپــــذیـــر تــــوئی
راز پـوشـنـده گـرچـه هـسـت بــسـیبــر تـو پـوشـیـده نـیـسـت راز کـسـی
غــرضــی کـز تــو نـیـســت پــنـهـانـیتـــو بـــر آور کــه هــم تــو مــیــدانــی
از تــو نــیــز ار بــدیـن غــرض نــرســمبــا تــو هـم بــی غـرض بــود نـفـسـم
غــرض آن بــه کـه از تــو مـی جــویـمسـخـن آن بــه کـه بــا تـو مـی گـویـم
راز گــویــم بـــه خـــلــق خــوار شــومبــــا تـــو گـــویـــم بــــزرگـــوار شـــوم
ای نـــظـــامـــی پــــنـــاه پــــرور تــــوبــــه در کــــس مــــرانـــش از در تــــو
ســـر بــــلـــنـــدی ده از خـــداونـــدیهــمــتــش را بـــه تــاج خــرســنــدی
تــا بــه وقــتــی کـه عــرض کــار بــودگـــرچــــه درویـــش تــــاجــــدار بــــود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج