فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

به دندانت کشم از خوش خیالی/محمد حسین انصاری نژاد

به دندانت کشم از خوش خیالی/محمد حسین انصاری نژاد

به دندانت کشم از خوش خیالی
ببین ای مشک این آشفته حالی
اگرچه دست هایم از تن افتاد
نمی خواهم بیایم دست خالی !