فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 15 اسفند 1402

به جرم عاشقی سر داد خورشید/ فضل اله قاسمی

به جرم عاشقی سر داد خورشید/ فضل اله قاسمی

به جرم عاشقی سر داد خورشید
تن ماه برادر داد خورشیـــــــــــد
کنار پیــــــــکر گلگــــــون اکبــــــر
گلوی سرخ اصغر داد خورشیــــــد