بفرمایید شعرم پا بگیرد
شبم فانوس بر صحرا بگیرد
عطش نوشم بگو شش ماهه ات را
که تا دستم از آن بالا بگیرد