فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

بشنوید از قلب ایران صور اسرافیل را |پایگاه خبری شاعر _ گروه فرهنگ و ادب: محمدمهدی عبداللهی شاعر و پژوهشگر به به مناسبت اجرای عملیات وعده صادق و انتقام ایران از اسراییل، غزل جدیدی سروده است.

مشروح متن این غزل در ادامه می‌آید:

بشنوید از قلب ایران صور اسرافیل را
بنگرید ای اهل دنیا غرش سجیل را

با شکوه خیبری آمد سپاه صف شکن
تا کند نابود اینک نقشه قابیل را

خواب خوش دیگر نخواهد داشت صهیون بعد از این
موشک ما می‌برد خواب خوش آن ایل را

اهل نکبت را بگو این ابتدای ماجراست
بنگرید آنک سرانجام سپاه فیل را

هیبت پوشالی صهیون تماشایی شده ست
روز و شب تکرار باید کرد این تمثیل را

وعده حتمی محقق می‌شود، خواهد چشید
قدس هم طعم خوش پایان اسرائیل را

منتقم با لشکری از حاج قاسم می‌رسد
می‌زند آخر رقم خونخواهی هابیل رامنبع : مهر نیوز