فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 تیر 1403

بساز چاره این دردمند بیچاره

بــســاز چــاره ایـن دردمــنــد بــیـچــارهکـه دارد از غـم هـجـرت دلـی بــصـد پــارهچـگـونـه تـاب تـجـلـی عـشـقـت آرد دلچـو تــاب مـهـر تـحـمـل نـمـی …

بــســاز چــاره ایـن دردمــنــد بــیـچــارهکـه دارد از غـم هـجـرت دلـی بــصـد پــاره
چـگـونـه تـاب تـجـلـی عـشـقـت آرد دلچـو تــاب مـهـر تـحـمـل نـمـی کـنـد خـاره
دلم چـوخـیل خـیال تـو در رسد بـا خـونبـــبـــام دیـــده بـــرآیـــد روان بـــنـــظـــاره
مرا جگر مخور اکنون که سوختی جگرمکه بـی تـو هست مرا خود دلی جگرخواره
حـجـاب روز مکـن زلـف را چـو می دانیکه هست جـعد تـو هر تـار ازو شبـی تـازه
بـجـای گوهر وصل تـو وجـه سـیم و زرمسرشک مردم چشمست و رنگ رخساره
دلـم بـبـوی تـو بـر بـاد رفـت و می بـینمکـه در هـوا طـیـران مـی کـنـد چـو طـیـاره
ضـرورتــسـت بــبــیـچــارگـی رضـا دادنچـو نـیـسـت از رخ آنـمـاه مـهـربــان چــاره
مـراد خـواجــو ازو اتــصـال روحـانـیـسـتنـه هـمـچـو بــیـخـبــران حـظ نـفـس امـاره

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج