فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

برف كله گنجشكی،جعفر ابراهیمی(شاهد)

برف كله گنجشكی

برف كله گنجشكی

برف كله گنجشكی
مثل پنبه می بارد
روی شاخه ها انگار
باز ، پنبه می كارد

من نشسته ام تنها
در كنار این نرده
نرده مثل پیراهن
برف را به تن كرده

از حیاط می آید
جیك جیك گنجشكان
روی برف می ریزم
خرده ریزه های نان

می خورند گنجشكان
خرده ریز نانها را
گوش میكنم من هم
جیك جیك آنها را.

شاعر : جعفر ابراهیمی(شاهد)