فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

بردن پادشاه آن طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند

قــصــه رنــجـــور و رنــجـــوری بـــخــوانــدبــعـد از آن در پــیـش رنـجـورش نـشـانـدرنـــگ روی و نـــبـــض و قـــاروره بــــدیـــدهـم عـلـامـاتـش هـ…

قــصــه رنــجـــور و رنــجـــوری بـــخــوانــدبــعـد از آن در پــیـش رنـجـورش نـشـانـد
رنـــگ روی و نـــبـــض و قـــاروره بــــدیـــدهـم عـلـامـاتـش هـم اسـبـابـش شـنـید
گــفــت هـر دارو کــه ایـشــان کــرده انــدآن عــمــارت نــیـســت ویـران کــرده انــد
بــــی خــــبــــر بــــودنــــد از حــــال دروناســـتـــعـــیــذ الــلــه مــمــا یــفــتـــرون
دیـد رنـج و کـشــف شــد بــروی نـهـفــتلـیـک پـنـهـان کـرد وبـا سـلـطـان نـگـفـت
رنــجـــش از صـــفـــرا و از ســـودا نــبـــودبـــوی هـــر هـــیــزم پـــدیـــد آیـــد ز دود
دیــــد از زاریــــش کـــــو زار دلـــــســـــتتــن خــوشـســت و او گـرفـتــار دلـسـت
عـــاشـــقـــی پــــیـــداســـت از زاری دلنــیــســت بــیـمــاری چــو بــیـمــاری دل
عــلــت عــاشــق ز عــلـتــهـا جــداســتعـشــق اصــطــرلـاب اســرار خــداســت
عـاشـقی گر زین سـر و گر زان سـرسـتعــاقـبــت مـا را بــدان ســر رهـبــرســت
هـرچــه گـویـم عـشــق را شــرح و بــیـانچـون بـه عشـق آیم خـجـل بـاشـم از آن
گـرچــه تــفـســیـر زبــان روشــنـگـرســتلـیـک عـشـق بــی زبــان روشـنـتـرسـت
چـون قـلـم انـدر نـوشـتـن مـی شـتــافـتچـون بـه عشق آمد قلم بـر خود شکافت
عـقل در شـرحـش چـو خـر در گل بـخـفتشرح عشق و عاشقی هم عشق گفت
آفـــــتـــــاب آمــــد دلــــیــــل آفـــــتـــــابگـــر دلــیــلــت بـــایــد از وی رو مــتـــاب
از وی ار ســـایــه نــشــانــی مــی دهــدشــمــس هـر دم نـور جــانـی مـی دهـد
ســایـه خــواب آرد تــرا هـمـچــون ســمـرچــون بــرآیـد شــمـس انـشــق الــقــمـر
خود غریبی در جهان چون شمس نیستشـمس جـان بـاقئی کـش امس نیسـت
شـمـس در خــارج اگـر چــه هـسـت فـردمــی تــوان هـم مــثــل او تــصــویـر کــرد
شــمــس جــان کــو خــارج آمــد از اثــیــرنــبـــودش در ذهــن و در خــارج نــظــیــر
در تــــــصـــــور ذات او را گـــــنـــــج کـــــوتـــــا در آیــــد در تـــــصــــور مــــثـــــل او
چـون حـدیـث روی شـمـس الـدین رسـیدشـمـس چـارم آسـمـان سـر در کـشـیـد
واجــــب آیــــد چــــونــــک آمــــد نــــام اوشـــــرح کــــردن رمــــزی از انــــعــــام او
ایـن نـفـس جـان دامـنـم بــر تــافـتــسـتبــوی پــیــراهــان یـوســف یــافــتــســت
کــز بـــرای حـــق صــحـــبـــت ســـالــهــابـــازگــو حـــالــی از آن خــوش حــالــهــا
تـــا زمــیــن و آســـمــان خـــنــدان شــودعـقـل و روح و دیـده صــد چــنـدان شــود
لــاتـــکــلــفـــنــی فـــانــی فــی الــفــنــاکــلــت افــهـامــی فــلــا احــصــی ثــنــا
کــل شـــی ء قــالــه غـــیــرالــمــفـــیــقان تـــکـــلــف او تـــصـــلــف لــا یــلــیــق
مـن چـه گـویم یک رگـم هـشـیار نـیسـتشــرح آن یــاری کــه او را یــار نــیـســت
شــرح ایـن هــجــران و ایـن خــون جــگــرایـــن زمـــان بــــگـــذار تــــا وقـــت دگـــر
قـــال اطــــعــــمـــنـــی فـــانـــی جــــائعواعــتــجــل فــالــوقــت ســیــف قــاطــع
صــوفــی ابــن الـوقـت بــاشــد ای رفـیـقنـیـســت فـردا گـفـتــن از شــرط طـریـق
تــو مـگـر خــود مـرد صــوفـی نـیـســتــیهـســت را از نـسـیـه خــیـزد نـیـسـتــی
گـفـتــمـش پــوشـیـده خـوشـتــر سـر یـارخــود تــو در ضــمـن حــکـایـت گـوش دار
خــوشــتــر آن بــاشــد کـه ســر دلـبــرانگـــفـــتـــه آیـــد در حـــدیـــث دیـــگـــران
گـفـت مـکـشــوف و بــرهـنـه بــی غـلـولبـــازگــو دفــعــم مــده ای بــوالــفــضــول
پـــرده بـــردار و بـــرهــنــه گـــو کـــه مــنمـی نـخــســپــم بــا صـنـم بــا پــیـرهـن
گــفــتـــم ار عــریــان شــود او در عــیــاننــه تــو مــانــی نــه کــنــارت نــه مــیـان
آرزو مـــی خـــواه لـــیـــک انـــدازه خـــواهبـــر نــتـــابـــد کـــوه را یــک بـــرگ کـــاه
آفــتــابــی کــز وی ایـن عــالـم فــروخــتانـدکـی گـر پــیـش آیـد جـمـلـه سـوخـت
فــتــنـه و آشــوب و خــون ریـزی مـجــویبـیـش ازیـن از شـمـس تـبـریـزی مـگـوی
ایـــــن نـــــدارد آخــــــر از آغـــــاز گـــــویرو تـــمـــام ایــن حـــکـــایــت بـــازگـــوی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج