فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

بدینسان که از ما جهانی جهانی

بـدینـسـان کـه از مـا جـهانی جـهانیکه بـا کـس نمانی و بـا کس نمانیتــو آن شـهـریـاری و آن شـهـره یـاریکه خسرو نشانی و خسرو نشانیتــو آنـی کـه قــتــلـ…

بـدینـسـان کـه از مـا جـهانی جـهانیکه بـا کـس نمانی و بـا کس نمانی
تــو آن شـهـریـاری و آن شـهـره یـاریکه خسرو نشانی و خسرو نشانی
تــو آنـی کـه قــتــلـم تــوانـی و دانـمکـه هر دم بـرآنی کـه خـونـم بـرانی
خوشا طرف بستان و دستان مستانمــی ارغــوانــی بــه روی غــوانــی
دل یـــاغـــی بـــاغـــیــم بـــاغ و دائمتــو در بــاغ بــانـی و در بــاغـبــانـی
نـدانـم کــدامــی کــه دامــی دلــم راز نـسـل کـیـانـی کـه اصـل کـیـانـی
چـو مـاهی کـه مـاهیتـت کـس نـداندچـه کـانی که از لعـل گوهر چـکانی
تــو جـان و جـهـانـی و جـان جـهـانـیتــو نـور جــنــانـی و حــور جــنـانـی
سـزد کـاردوان رخ نـهد پـیش اسـبـتاگــر بــاز داری ســمــنــد ار دوانــی
تـرا نـار پــسـتـان بــه از نـار بــسـتـانکه سیب از تـرنجـت کند بـوستـانی
تـو تـرخان و تـرخون ز جـور تـو خواجـودل از خون چـو خـانی و رخ زر خانی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج