فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

بخوبی چو یار من نباشد یاری

بــخـوبــی چــو یـار مـن نـبــاشـد یـارینــگــاری مــهــوشــی بـــتــی عــیــاریچو رویش کو لاله ئی چو قدش سرویچو خالش کو مهره ئی چو زلفش ماریشـب زلـفـ…

بــخـوبــی چــو یـار مـن نـبــاشـد یـارینــگــاری مــهــوشــی بـــتــی عــیــاری
چو رویش کو لاله ئی چو قدش سرویچو خالش کو مهره ئی چو زلفش ماری
شـب زلـفـش بــر قـمـر نـهـد زنـجـیـریخـط سـبــزش گـرد گـل کـشـد پـرگـاری
شـکـار افـکـن آهـویش خـدنـگ انـدازیسـمـن سـا هـنـدویـش پـریشـان کـاری
ز زلـفـش در هـر ســری بــود سـودائیز چـشـمـش در هـر طـرف بـود بـیمـاری
اگـــر بـــاری از غـــمـــم نــدارد بـــر دلدلــم بــاری جــز غــمــش نــدارد بــاری
بــدلــداری کــردنـش نـبــاشــد مـیـلـیولـی جــز دل بــردنـش نـبــاشــد کـاری
گـر انـکـارم مـی کـننـد کـو بـیدینـسـتنــبــاشــد جــز بــا بــتــان مــرا اقــراری
چو خواجـو خواهم که جـان بـرو فشانمولـیـکــن جــان را کــجــا بــود مـقــداری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج