باید تو عباس امیر المؤمنین باشی
باورندارم این چنین روی زمین باشی

این تیر باچشمان زیبایت چه ها کرده
بی دست اگر افتاده از بالای زین باشی

اولاد زهرا تشنه ی آب اند کاری کن
باید سر قولی که داد ام البنین باشی

بوی بهشت زیر چادر می دهی، شاید
با کوثری که رو گرفته هم نشین باشی

زانوی مولا و زمین؟ خواهر نبیند کاش 
حالا چرا باید تو مقطوع الیمین باشی؟

زینب که روی نیزه هفتاد و دو سر دیده است
در کودکی تشییع مفقود الاثر دیده است