فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

بانگ دریا

سینه باید گشاده چون دریا تا کند نغمه ای چو دریا ساز نفسی طاقت آزموده چو موج که رود صد ره و بر اید باز تن توفان کش شکیبنده که نفرساید از نشیب و فراز با…

سینه باید گشاده چون دریا
تا کند نغمه ای چو دریا ساز
نفسی طاقت آزموده چو موج
که رود صد ره و بر اید باز
تن توفان کش شکیبنده
که نفرساید از نشیب و فراز
بانگ دریادلان چنین خیزد
کار هر سینه نیست این آواز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج