فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 12 اسفند 1402

ای کرده خجل بتان چین را

ای کـرده خـجـل بـتـان چـین رابـازار شـکسـتـه حـور عین رابــنـشـانـده پـیـاده مـاه گـردونبــرخـاسـتـه فـتـنـه زمـیـن رامـگــذار مـرا بــه نـاز اگـر چــ…

ای کـرده خـجـل بـتـان چـین رابـازار شـکسـتـه حـور عین را
بــنـشـانـده پـیـاده مـاه گـردونبــرخـاسـتـه فـتـنـه زمـیـن را
مـگــذار مـرا بــه نـاز اگـر چــنـدخـــوب آیــد نــاز نــازنــیــن را
مـنـمـای همـه جـفـا گـه مـهـرچــیـزی بــگــذار روز کــیـن را
دلــداران بــیـش از ایـن نـدارنـدبـا درد قـرین چـو من قرین را
هـم یـاد کــنـنـد گــه گــه آخــرخـــدمــتـــگـــاران اولــیــن را
ای گم شده مه ز عکس رویتدر کـوی تـو لعـبـتـان چـین را
ایـن از تــو مــرا بــدیـع نـنـمــودمن روز همی شمردم این را
ســیـری نـکــنـد مــرا ز جــورتچونان که ز جود مجـد دین را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج