فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

ای پسر دامن اهل قدم از دست مده

ای پــســر دامـن اهـل قــدم از دســت مــدهورت از دسـت بـر آیـد کـرم از دسـت مـدهچون کسی نیست که با او نفسی بتوان بردبـرو و همدم خود بـاش و دم از دست م…

ای پــســر دامـن اهـل قــدم از دســت مــدهورت از دسـت بـر آیـد کـرم از دسـت مـده
چون کسی نیست که با او نفسی بتوان بردبـرو و همدم خود بـاش و دم از دست مده
در فـنـا مـحـو شـو و گـنـج بــقـا حــاصـل کـنبـگـذر از ملک وجـود و عـدم از دسـت مده
شــادی وصــل اگـرت دســت نـخــواهـد دادنهجر را باش و سر کوی غم از دست مده
اگـــر از تـــوبـــه و ســـالــوس نــدامــت داریبـا نـدیمـان بـسـر آر و نـدم از دسـت مـده
خـرقـه از پـیـرمـغـان گـیر و گـرت دسـت دهـدکـنـج بـتـخـانه و روی صـنم از دسـت مـده
چـون یقینی که همه ملکت جـم بـر بـادسـتپـشت پـائی بـزن و جام جم از دست مده
یـار اگـر طـالـب درد تـو بــود درمـان چـیـسـتاز دوا روی بـــتــاب و الــم از دســت مــده
گـر چـه آن خـسـرو خـوبـان ندهد داد کـسـیخـاک بـرسر کن و پـای علم از دست مده
وگـر از پــای فـتــادی و نـشــد کـارت راســتآن سر زلف پـر از پـیچ و خم از دست مده
چـون شـدی معـتـکـف کـعـبـه قـربـت خـواجـودر طـواف آی و حـریم حـرم از دسـت مـده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج