فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

ای میان تو چو یک موی و دهان یکسر موی

ای میان تو چو یک موی و دهان یکسر موینـتـوان دیـدن از آن مـوی مـیـان یـک سـر مـویبــی مـیـان و دهـن تـنـگ تـو از پــیـکـر و دلزیـن نـدارم بـجـز از مـوئ…

ای میان تو چو یک موی و دهان یکسر موینـتـوان دیـدن از آن مـوی مـیـان یـک سـر مـوی
بــی مـیـان و دهـن تـنـگ تـو از پــیـکـر و دلزیـن نـدارم بـجـز از مـوئی وزان یـک سـر مـوی
نـاوک چـشـم تـو گـر مـوی شـکـافـد شـایـدکـابــروت فـرق نـدارد ز کـمـان یـک ســر مـوی
تـو بـهنگام سـخـن گر نشـوی موی شـکـافکـس نـیابـد ز دهـان تـو نـشـان یک سـر مـوی
ور نـیـایـد دهـنـت در نـظـر ای جــان جــهـاننکـنم میل سـوی جـان و جـهان یک سـر موی
تـــاب تــیــر تـــو نــدارم کــه نــدارد فــرقــینـاوک غـمـزه ات از نوک سـنـان یک سـر مـوی
زاهــد صــومــعــه در حـــلــقــه زنــار شـــودگـر شـود از سـر زلـف تـو عـیان یک سـر مـوی
نــکــشــد ایــن دل دیــوانــه ســودائی مــنسر از آن سلسله مشک فشان یک سر موی
خـواجــو ار زانـکـه بــهـر مـوی زبــانـی گـرددنـکـنـد از غـم عـشـق تـو بـیـان یک سـر مـوی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج