فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

ای مهر ماه روی ترا زهره مشتری

ای مـهـر مـاه روی تــرا زهـره مـشـتـریبـر مـشـتـریـت پـرده دیـبــای شـشـتـریلـعـلـت نـگـین خـاتـم خـوبـی وصـف زدهبـر گـرد روی خـوب تـو هم دیو و هم پـر…

ای مـهـر مـاه روی تــرا زهـره مـشـتـریبـر مـشـتـریـت پـرده دیـبــای شـشـتـری
لـعـلـت نـگـین خـاتـم خـوبـی وصـف زدهبـر گـرد روی خـوب تـو هم دیو و هم پـری
در ساحری اگر ز جـهان بـر سر آمدستگاویست پیش آهویت این لحظه سامری
چون چشم چشم بند تو در خاطرم فتادبـنـمـود طـبـع مـن یـد بـیـضـا بــسـاحـری
گـر ننگری بـچـشـم عـنایت بـسـوی منبـینـی تـنـم ز مـهـر هلـالـی چـو بـنـگـری
آن دل کـه من بـملـک دو عـالـم ندادمیبــردی بـه دلـبــری ز مـن آیـا چـه دلـبـری
تـا شد درسـت روی من دلشکسـتـه زرپـــیــدا شــدســت رونــق بـــازار زرگــری
خـواجـو چـو وصـف لعـل گهرپـرور تـو کردبـشکسـت قدر شعر چـو لؤلؤی جـوهری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج