فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

ای لبت خنده بر شراب زده

ای لـبــت خــنـده بــر شــراب زدهچـشم من بـر رهت گلاب زدهشب مه پـوش و ماه شب پوشتطــعـنـه بــر ابــر و آفـتــاب زدههــر شــبـــی جــادوان بـــابـــل ر…

ای لـبــت خــنـده بــر شــراب زدهچـشم من بـر رهت گلاب زده
شب مه پـوش و ماه شب پوشتطــعـنـه بــر ابــر و آفـتــاب زده
هــر شــبـــی جــادوان بـــابـــل راچشم مست تو راه خراب زده
خــط ســبــز تــو از ســیــه کــاریبــاز نـقـشـی دگـر بــر آب زده
هـر دمـم آن عـقـیـق شــورانـگـیـزنــمــکــی بــر دل کــبــاب زده
گنج لطفی و چون توئی حیفستخـیـمـه بـر ایـن دل خـراب زده
لـعـل سـاقـی نـگـر بـوقـت صـبـوحآب بـــــرآتـــــش شــــراب زده
مـطـرب نـغـمـه سـاز پـرده سـرایچـــنـــگ در پـــرده ربـــاب زده
جـــان خـــواجـــو بآه آتــــش بــــارشـعـله در آبـگـون حـجـاب زده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج