فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 12 اسفند 1402

ای غارت عشق تو جهانها

ای غــارت عــشــق تـــو جــهــانــهــابـر بـاد غـم تـو خـان و مـانهاشــد بــر ســر کـوی لـاف عـشــقـتسـرها همـه در سـر زبـانـهادر پـــیــش جـــنــیــب…

ای غــارت عــشــق تـــو جــهــانــهــابـر بـاد غـم تـو خـان و مـانها
شــد بــر ســر کـوی لـاف عـشــقـتسـرها همـه در سـر زبـانـها
در پـــیــش جـــنــیــبـــت جـــمــالــتاز جسم پـیاده گشتـه جانها
در کــــوکــــبــــه رخ چــــو مــــاهـــتصـد نعـل فـکـنـده آسـمـانها
نــــظــــارگــــیــــان روی خـــــوبـــــتچــون در نـگـرنـد از کــرانـهـا
در روی تــو روی خــویــش بــیــنــنــدزینـجـاسـت تـفـاوت نشـانها
گـویـم کـه ز عــشــوهـای عـشــقـتهسـتـیم ز عـمـر بـر زبـانـهـا
گـــویــی کـــه تـــرا از آن زیـــان بـــودالحق هستی تو خود از آنها
تـــا کــی گــویــی چـــو انــوری مــرغدیـگــر نــپــرد از آشــیـانــهـا
داند همه کس که آن چه طعنه ستدندانست بـتـا در این دهانها

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج