فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 تیر 1403

ای علقمه از خروش آن مست بگو/ محمد حسین انصاری نژاد

ای علقمه از خروش آن مست بگو/ محمد حسین انصاری نژاد

ای علقمه از خروش آن مست بگو
از تشنگی و ساقی بی دست بگو
دیدی که چنان شکست و آهی نکشید
زیباتر از این رشادتی هست؟ بگو!