فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

ای عطشناک لبت هرچه که دریا عباس/ پروانه نجاتی

ای عطشناک لبت هرچه که دریا عباس/ پروانه نجاتی

ای عطشناک لبت هرچه که دریا عباس

قصه ی چشم تو آیین تماشا عباس

ماه ای ماه که درهاله ای ازتقدیسی !

مهربانی توشد رازمعما عباس

ای وفادارترین باورتاریخ ! ، ایثار

ازدل مشک توجوشید به دنیا عباس

تکیه گاه حرم عشق نفس های توبود

سایه ی مهرتو افتاد برآنها عباس

گرد روی تو که خورشیدزده بود بوسه برآن

چه کند گرنتپد جان و دل ما عباس

چه گره های فرو بسته که نگشایی تو

هرکجا سربکشد دست تمنا عباس !