فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

ای صبح صادقان رخ زیبای مصطفی

ای صـبـح صـادقـان رخ زیبـای مصـطـفـیوی سـرو راسـتـان قد رعـنای مصـطـفـیآئیـنــه ســکــنــدر و آب حــیــات خــضــرنور جـبـین و لعـل شـکر خـای مصـطـفـیم…

ای صـبـح صـادقـان رخ زیبـای مصـطـفـیوی سـرو راسـتـان قد رعـنای مصـطـفـی
آئیـنــه ســکــنــدر و آب حــیــات خــضــرنور جـبـین و لعـل شـکر خـای مصـطـفـی
مــعــراج انــبــیــا و شــب قــدر اصــفــیـاگیسـوی روز پـوش قمرسـای مصـطـفـی
ادریـس کـو مـعــلـم عـلـم الـهـی اســتلب بـسـتـه پـیش منطق گویای مصطفی
عیسـی که دیر دایر عـلوی مقام اوسـتخـاشـاک روب حـضـرت اعـلی مصـطـفـی
بــر ذروه دنـا فــتــدلــی کــشــیـده ســرایــوان بـــارگــاه مــعــلــای مــصــطــفــی
وز جـام روح پـرور ما زاغ گـشـتـه مسـتآهوی چـشـم دلکش شـهلای مصـطـفی
خــیــاط کــارخـــانــه لــو لــاک دوخــتـــهدراعــه ابــیــت بــبـــالــای مــصــطــفــی
شـمس و قمر که لولوی دریای اخـضـرنداز روی مـهـر آمـده لــالــای مـصــطــفــی
خالی ز رنگ بدعت و عاری ز زنگ شرکآئیـنـه ضــمـیـر مــصــفــای مـصــطــفــی
کـحــل الـجــواهـر فـلـک و تــوتــیـای روحدانی که چیست خاک کف پای مصطفی
قرص قمر شکسـتـه بـرین خـوان لاجـوردوقـت صـلـای معـجـزه ایمـای مـصـطـفـی
روح الامین که آیت قربـت بـشان اوسـتقــاصــر ز درک پــایـه ادنـی مـصــطــفــی
در بـرفـکـنـده زهـره بـغـلـطـاق نـیـلـگـوناز سـوک زهـر خـورده زهرای مـصـطـفـی
گـومـه بـنور خـویش مـشـو غـره زانـک اوعـکـسـی بــود ز غـره غـرای مـصـطـفـی
بـر بـام هـفـت مـنـظـر بـالـا کـشـیده انـدزیـن چــار صـفـه رایـت آلـای مـصــطـفـی
خـواجـه گدای درگه او شـو کـه جـبـرئیلشـد بـا کـمـال مرتـبـه مولـای مصـطـفـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج