ای شوم طلسم تشنگی باطل شو 

ای رود به سمت خیمه ها مایل شو

لبریز عطش شده است لبهای حسین

ای آیه ی آب بر لبش نازل شو…