فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

ای سر زلف ترا پیشه سمن فرسائی

ای سـر زلـف تـرا پـیشـه سـمن فـرسـائیوی لـب لـعـل تـرای عـادت روح افـزائیرقـم از غـالـیـه بـر صـفـحـه دیـبــاچـه زنـیمشک تـاتـار چـرا بـر گل سوری سائی…

ای سـر زلـف تـرا پـیشـه سـمن فـرسـائیوی لـب لـعـل تـرای عـادت روح افـزائی
رقـم از غـالـیـه بـر صـفـحـه دیـبــاچـه زنـیمشک تـاتـار چـرا بـر گل سوری سائی
لـعــل در پــوش گـهـر پــاش تــرا لؤلؤی تــرچـه کـنـد کـز بـن دنـدان نکـنـد لـالـائی
روی خوب تو جهانیست پر از لطف و جمالوین عجبتر که تو خورشید جهان آرائی
گـفـتــه بــودی کـه ازو ســیـر بــرایـم روزیچون مرا جـان عزیزی عجـب ار بـرنائی
هـمـه شـب مـنـتـظـر خـیـل خـیـال تـو بـودمــردم دیــده مــن در حــرم بــیــنــائی
گـر نـپـرسـی خـبــر از حـال دلـم مـعـذوریکـه سـخـن را نبـود در دهنت گـنجـائی
تــو مـرا عـمـر عـزیـزی و یـقـیـن مـی دانـمکه چـو رفـتـی نتـوانی که دگر بـاز آئی
لب شیرین تـو خـواجـو چـو بـدندان بـگرفتاز جـهـان شـور بــرآورد بـشـکـر خـائی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج