فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

ای سبزه دمانیده بگرد قمر از موی

ای سـبـزه دمـانیده بـگـرد قـمـر از مویسر سبزی خط سیهت سر بسر از مویجـز پـرتـو رخـسـار تـو از طـره شـبـرنـگهـرگـز نـشـنـیـدیـم طـلـوع قـمـر از مـویبـر …

ای سـبـزه دمـانیده بـگـرد قـمـر از مویسر سبزی خط سیهت سر بسر از موی
جـز پـرتـو رخـسـار تـو از طـره شـبـرنـگهـرگـز نـشـنـیـدیـم طـلـوع قـمـر از مـوی
بـر طرف بناگوش تو آن سنبـل مه پوشافکنده دو صد سـلسله بـر یکدگر از موی
بی موی میانت تن من در شب هجرانچـون موی میانت شـده بـاریکـتـر از موی
مـوئی ز مـیانت سـر مـوئی نکـند فـرقتـا سـاخـتـه ئی موی میانرا کـمر از موی
موئیسـت دهان تـو و از موی شـکـافـیهنگـام سـخـن ریخـتـه لؤلؤی تـر از مـوی
بـیرون ز میان تـو کـه مـاننده مـوئیسـتکـس بـر تـن سـیمینت نبـیند اثـر از موی
خـواجـو چـو بـوصف دهنت موی شکافدیک نـکـتـه نگـوید ز دهانـت مـگـر از مـوی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج