فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

ای دلم بسته ز زلف سیهت زناری

ای دلـم بـسـتـه ز زلـف سـیهت زنارینـافـه مـشـک تــتــار از سـر زلـفـت تــاریخط مشکین تـو از غالیه بـر صفحه ماهگـرد آن نـقـطـه مـوهـوم کـشــد پــرگـاری…

ای دلـم بـسـتـه ز زلـف سـیهت زنارینـافـه مـشـک تــتــار از سـر زلـفـت تــاری
خط مشکین تـو از غالیه بـر صفحه ماهگـرد آن نـقـطـه مـوهـوم کـشــد پــرگـاری
بـر گل عارضت آن خال سیاه افتادستهمچـو زنگـی بـچـه ئی بـر طـرف گـلزاری
گر کسی برخورد از لعل لبت اولی منور دل از دســت رود در سـر زلـفـت بــاری
کـار زلف سـیهت گر بـدلم در بـندسـتسـهل بـاشـد اگـرش زین بـگشـاید کـاری
دلـم آن طـره هـنـدو بـسـیه کـاری بـردچـون فـتـادم مـن بـیدل بـه چـنـان طـراری
نرگس مست تـو گر بـاده چنین پـیمایدنیست ممکن که ز مجلس برود هشیاری
گرهی از شـکـن زلف چـلیپـا بـگشـایتـا بــهـر مـوی بــبــنـدم پــس ازیـن زنـاری
ظاهر آنسـت که ضـایع گذرد عمر عزیزمـگـر آن دم کـه بـرآری نـفـسـی بـا یـاری
میل خـاطر بـگلستـان نکشد خواجـو رااگـرش دسـت دهد طـلعـت گـلرخـسـاری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج