فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

ای با عدوی ما گذرنده ز کوی ما

ای بــا عــدوی مـا گــذرنـده ز کــوی مـاای مــاهــروی شــرم نــداری ز روی مــا؟نـامـم نهاده بـودی بـدخـوی جـنـگـجـویبـا هر کسی همی گله کردی ز خـوی ماج…

ای بــا عــدوی مـا گــذرنـده ز کــوی مـاای مــاهــروی شــرم نــداری ز روی مــا؟
نـامـم نهاده بـودی بـدخـوی جـنـگـجـویبـا هر کسی همی گله کردی ز خـوی ما
جـسـتـی و یـافـتـی دگـری بـر مـراد دلرسـتـی ز خـوی ناخـوش و از گفتـگوی ما
اکنون به جوی اوست روان آب عاشقیآن روز شـد که آب گذشـتـی بـه جـوی ما
گـویـنـد سـردتـر بــود آب از سـبــوی نـوگر مسـت آب ما که کهن شد سـبـوی ما
اکـنون یکی بـه کـام دل خـویش یافـتـیچندین به خیر خیر چه گردی به کوی ما؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج