فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

ای از گل رخسار تو خون در دل لاله

ای از گـل رخـسـار تـو خـون در دل لـالهبـر لـالـه ز مشـک سـیه افـکـنده گـلـالهبازآی که چشم و رخت ایماه غزل گویاین عـین غـزال آمـد و آن رشـک غـزالـهاز خ…

ای از گـل رخـسـار تـو خـون در دل لـالهبـر لـالـه ز مشـک سـیه افـکـنده گـلـاله
بازآی که چشم و رخت ایماه غزل گویاین عـین غـزال آمـد و آن رشـک غـزالـه
از خـاک درت بـرنتـوان گشـت که کـردندمــا را بـــحــوالــی ســرای تــو حــوالــه
آورده بــخــونـم رخ زیـبــای تــو خــطـیچـون بـنده مقرست چه حاجـت بـقبـاله
آن جـان که ز لعلت بـگه بـوسـه گرفتـمدینیسـت تـرا بـر من دلـسـوخـتـه حـاله
بــرخـیـز و بــر افـروز رخ از جــام دلـفـروزکـز عـشـق لـبـت جـان بـلـب آورد پـیاله
از آتـش مـی بـیـن رخ گـلـرنـگ نـگـارینهـمـچــون ورق لـالـه پــر از قـطـره ژالـه
چـشـمـم بـمه چـارده هرگـز نشـود بـازالــا بــه بــتــی مـاه رخ چــارده ســالــه
تـا گشـت گـرفـتـار سـر زلف تـو خـواجـوچون موی شد از مویه و چون نال ز ناله

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج