فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

این چه خلدست که چندین همه حورست اینجا

این چه خلدست که چندین همه حورست اینجاچـه غـم از نار کـه در دل همـه نورسـت اینجـاگـل سـوری کـه عـروس چـمـنـش مـی خـواننـدگو بـده بـاده درین حـجـله که س…

این چه خلدست که چندین همه حورست اینجاچـه غـم از نار کـه در دل همـه نورسـت اینجـا
گـل سـوری کـه عـروس چـمـنـش مـی خـواننـدگو بـده بـاده درین حـجـله که سورست اینجـا
موسـم عـشـرت و شـادی و نشـاطـسـت امـروزمـنـزل راحـت و ریـحــان و سـرورسـت ایـنـجــا
اگـر آن نـور تــجــلـیـســت کــه مـن مـی بــیـنـمروشنم گشت چو خورشید که طورست اینجا
آنــکــه در بـــاطــن مــا کــرد دو عــالــم ظــاهــرظـاهر آنـسـت کـه در عـین ظـهورسـت اینـجـا
یـار هـم غـایـب و هـم حــاضـر و چــون درنـگـریخـالی از غیبـت و عـاری ز حـضـورسـت اینجـا
سـخـن از خـرقـه و سـجـاده چـه گـوئی خـواجـوجـام می نوش کـه از صـومعـه دورسـت اینجـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج