فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

این چه بویست ای صبا از مرغزار آورده ئی

ایـن چــه بــویـسـت ای صـبــا از مـرغـزار آورده ئیمــرحـــبـــا کــارام جـــان مــرغ زار آورده ئیبــــهـــر جـــان بــــیـــقـــرار آدم خـــاکـــی نــ…

ایـن چــه بــویـسـت ای صـبــا از مـرغـزار آورده ئیمــرحـــبـــا کــارام جـــان مــرغ زار آورده ئی
بــــهـــر جـــان بــــیـــقـــرار آدم خـــاکـــی نـــهـــادنــکــتـــهــی از روضـــه دارالــقــرار آورده ئی
وقت خوش بادت که وقت دوستان خوش کرده ئیتــا ز طـرف بــوسـتـان بــوی بــهـار آورده ئی
سـرو ما را چـون کـشـیدی در بـر آخـر راسـت گویکـز وصـالش شـاخ شـادی را بـبـار آورده ئی
عـقـل را از بـوی می مـسـت و خـراب افـکـنده ئیچـون حـدیـثـی از لـب مـیگـون یـار آورده ئی
یـک نـفـس تـار سـر زلـفـش ز هـم بــگـشـوده ئیوز مـعـانی این همـه مـشـک تـتـار آورده ئی
در چـنین وقتـی که خـواجـو در خـمار افتـاده اسـتجان فدا بادت که جامی خوشگوار آورده ئی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج