اینان که میان دشت پرپر شده اند
اینان که میان دشت پرپر شده اند
از حادثه ی عشق معطر شده اند
از جمع فدائیان و عشاق سرند
هفتاد و دو پیکری که بی سر شده اند